Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Voldoende toevoer verse lucht

Minimumeisen: Voldoende toevoer verse lucht

Korte omschrijving
Voor een optimaal binnenklimaat spelen meerdere factoren een rol. Een van deze factoren is de luchtkwaliteit.

Beschrijving
Het klimaat in een bedrijf is bepalend of de medewerkers prettig en gezond hun werk kunnen uitvoeren. Daarom worden eisen gesteld aan temperatuur, ventilatie, voorkomen van tocht etc. Wanneer medewerkers in bijzondere omstandigheden als in grote hitte of vrieskou hun werk moeten doen zijn extra maatregelen noodzakelijk.
Voor een goede luchtkwaliteit in een ruimte is het noodzakelijk dat verse lucht toegevoerd wordt en ‘verontreinigde’ lucht wordt afgevoerd.
Het ventilatiesysteem moet per persoon voldoende (minimaal 35 m3 uur per persoon) verse buitenlucht aanvoeren (en dezelfde hoeveelheid verbruikte lucht afvoeren). Dit kan gerealiseerd worden door natuurlijke ventilatie (roosters) of mechanische ventilatie. Tocht en vervuiling in de ventilatiekanalen moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. Opgelet moet worden dan luchtroosters niet permanent gesloten zijn.

Uit Arbobesluit 6.2
1. Op de arbeidsplaats is voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig.
2. Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar.
3. Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld.
4. Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers.
5. Het eerste lid is niet van toepassing op arbeidsplaatsen in een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet.
6. Een arbeidsplaats in een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet wordt slechts gebruikt indien het gebouw voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit 2003 gegeven voorschriften met betrekking tot de van toepassing zijnde gebruiksfunctie in de zin van dat besluit.

Tips
Laat een meting doen van de hoeveelheid ventilatie: het verbeteren van de installatie
  kan pas plaatsvinden nadat een betrouwbare meting is gedaan van de
  ventilatiehoeveelheid.
Laat de verbeteringen die op basis van de analyse van de metingen zijn aanbevolen,
  uitvoeren door een installateur

Deze minimumeis valt onder het Arbobesluit artikel 6.2.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Klimaat: Alles over klimaat
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.79 sterWaardering 0.79 sterrenWaardering 0.79 sterrenWaardering 0.79 sterrenWaardering 0.79 sterren
Aantal waarderingen1688
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren