Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Aanschaf veilige machines

Bron oplossingen: Aanschaf veilige machines

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: Langer dan 2 jaar

Beschrijving
Sinds 1995 moeten alle nieuw aangeschafte machines, apparaten en gereedschappen volgens de Warenwet voorzien zijn van de CE-markering. CE is de afkorting van Conformité Européenne. De CE-markering dient op de betreffende machine te worden aangebracht door de fabrikant of importeur. De fabrikant of de importeur mag de CE-markering pas aanbrengen nadat hij de conformiteitsbeoordeling heeft uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid: CE-markering is geen (kwaliteits)keurmerk!

De CE-verklaring moet bestaan uit:
• De naam van de fabrikant of dienst, die in de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd moet zijn;
  een eventuele gevolmachtigde moet tevens de naam en het adres van de fabrikant vermelden;
• Het volledige adres, inclusief plaats en land;
• Een aanduiding van de machine, het type en serienummer;
• Een verklaring aan welke richtlijn(en) de machine voldoet;
• Een verwijzing naar de aangegeven normen of normatieve documenten (inclusief titel, nummer en
  uitgiftedatum);
• De naam en het adres van de instantie waar men de typekeuring heeft laten uitvoeren of het dossier in
  bewaring heeft gegeven;
• Het land, de plaats en de datum van de afgifteverklaring;
• De naam en handtekening of gelijkwaardige waarmerking van een gevolmachtigde persoon.

Programma van Eisen
Nadat u hebt onderzocht of de aan te schaffen machine een geldige CE-markering heeft, kunt u nagaan of de machine voldoet aan een eventueel door het bedrijf opgesteld programma van eisen (PvE). Een dergelijk programma van eisen geeft inzicht in de eigenschappen waaraan de machine moet voldoen, rekening houdend met de te verwachten gebruikssituatie. Eisen hebben te maken met technische eigenschappen van de machine (zoals snelheid en capaciteit), maar ook met gebruiksomstandigheden (zoals de te verwachten temperaturen, de beschikbare ruimte, de eventuele aanwezigheid van vocht of explosieve stoffen (Atex-eisen), specifieke eigenschappen van de gebruikers etc.).

Om het opstellen van een programma van eisen te vereenvoudigen kunt u voor specifieke eisen aan de machine verwijzen naar normen (bijvoorbeeld met betrekking tot elektrische veiligheid, een noodstopvoorziening, veiligheidsafstanden etc.). De normen zelf hebben geen wettelijke status, maar voldoen wel aan de minimale veiligheidseisen die aan machines worden gesteld.

Oplossing voor
Alle machines.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
In Nederland mogen alleen CE-gemarkeerde machines verkocht worden. Op grond van de CE-markering mag u verwachten dat de machine is gebouwd in overeenstemming met de Europese richtlijnen, die als het goed is zijn vermeld op de verklaring van overeenstemming (fabrikantenverklaring). Het Warenwetbesluit Machines eist dat de machine veilig en ergonomisch is.

Specificaties oplossing
n.v.t.

Randvoorwaarden
Organisatie:
• Niet iedere fabrikant gaat even consciëntieus om met de verplichtingen uit het Warenwetbesluit
  Machines. Het TD (technisch constructiedossier) bevat een risicoanalyse. Door tijdens het offertetraject inzage
  in het TD te verlangen, kunt u beoordelen of de fabrikant het risico adequaat heeft beoordeeld.
• Het kan voor de beoordeling van de veiligheidssituatie nuttig zijn een veiligheidskundige in te schakelen.
• Bij import van (grotere) machines van buiten de EU is het raadzaam om in het offertetraject overeen te komen
  dat een expert na levering van de machine beoordeelt of deze voldoet aan het Warenwetbesluit Machines.

Implementatie
Aanschafkosten:
Afhankelijk van machine

Overige kosten:
Tijdsinvestering voor checken van zaken bij aanschaf van de machine, zoals:
• de CE-markering
• de conformiteitsverklaring
• het technisch constructiedossier
• de handleiding in de Nederlandse taal

Bron: www.cesolutions.nl

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1338
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren